Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop HD CREATIONS HDC&COMPANY

TOEPASSELIJKHEID 

Onderhavige voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen HD CREATIONS enerzijds en eenieder die gebruik maakt van de website en webshop van HD CREATIONS anderzijds.

Door zijn bezoek aan de website en bestelling in de webshop bevestigt de gebruiker uitdrukkelijk de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben.

Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden kunnen enkel bij een wederzijds ondertekend schriftelijk akkoord tot stand komen.

ONDERNEMINGSGEGEVENS

HDC&COMPANY

Haandeput
Ambachtenlaan 28, 8760 MEULEBEKE

BTW BE743839946


RPR Gent afdeling Kortrijk


Telefoon: 0475/40.23.80
E-mail: harry@hdcreations.eu
Website: https://hdcreations.eu/

Magazijn: Haandeput, Ambachtenlaan 28, 8760 MEULEBEKE
Open van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u00 uur

VOORWAARDEN

 De consument heeft het recht aan HD CREATIONS mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, na het bestellen van een bepaald product en uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel HD CREATIONS van HDC&COMPANY

, met maatschappelijke zetel te: Haandeput, Ambachtenlaan 28, 8760 MEULEBEKE, BTW BE743839946, RPR Gent afdeling Kortrijk

, handeldrijvende onder de benaming HD CREATIONS, biedt haar klanten de mogelijkheid om handgemaakte meubelen, accessoires (schapenvellen en koeienvellen) en verlichting online aan te kopen, die zo spoedig mogelijk op het gewenste adres worden afgeleverd (zie artikel 17). 

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij HD CREATIONS.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene- of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

De geldende prijzen zijn de prijzen op het moment van de bestelling.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en omvatten het bedrag van de bestelling, de BTW van toepassing in België, evenals de bijkomende kosten, tenzij anders vermeld. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen/artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Promotiecodes

HD CREATIONS biedt promotiecodes aan. Deze promotiecodes zijn codes die de klant niet kan kopen, doch die in het kader van reclamecampagnes, met beperkte geldigheidsduur, worden uitgedeeld.

De promotiecodes zijn enkel geldig voor een bepaalde periode en kunnen maar eenmaal gebruikt worden tijdens het bestellingproces bij HD CREATIONS. Sommige artikelen kunnen worden uitgesloten van de promotieactie.

De waarde van de goederen dient minimum overeen te stemmen met de waarde van de promotiecode. Het is niet mogelijk om het resterend saldo terug te betalen.

De klant kan de code enkel inruilen door voor de voltooiing van de bestelling de code in te geven via de knop in het winkelmandje. Een latere compensatie is niet mogelijk. Het tegoed van de promotiecode kan niet worden terugbetaald of vergoed.

De promotiecode kan niet worden overgedragen aan derden. Meerdere codes kunnen niet worden gecombineerd.

Indien het bedrag van de code niet volstaat voor de bestelling, kan het verschil worden vereffend via de verschillende aangeboden betalingswijzen (zie artikel 5).

De promotiecode wordt niet terugbetaald wanneer de goederen volledig of gedeeltelijk worden teruggestuurd gezien de promotiecode werd toebedeeld als onderdeel van een reclameactie en geen enkele tegenprestatie werd geleverd.

Artikel 4: Aanbod

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden HD CREATIONS niet. HD CREATIONS is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. HD CREATIONS is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële-, zet- of drukfouten.

De geleverde producten kunnen verschillen van de afbeeldingen die op de website te zien zijn. De afbeeldingen op de website zijn louter illustratief en niet per definitie identiek aan de verkochte producten. Kleine afwijkingen, bijvoorbeeld kleurafwijkingen of littekenweefsel, zijn steeds mogelijk. In geen geval kan HD CREATIONS uit dien hoofde aangesproken worden.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kan hij contact opnemen met de klantendienst (zie artikel 13).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door HD CREATIONS. HD CREATIONS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien een product niet beschikbaar is, zal de klant via email of telefonisch op de hoogte worden gesteld dat zijn bestelling geannuleerd wordt. Eventueel reeds betaalde bedragen zullen worden terugbetaald.

HD CREATIONS is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

HD CREATIONS is geenszins verantwoordelijk voor artikelen, en de levering en garantie daarvan, die worden aangeboden op andere websites waarnaar de website van HD CREATIONS verwijst.

Artikel 5: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment van HD CREATIONS online via de webshop aan te kopen door het artikel in het winkelmandje te plaatsen, de factuur- en verzendgegevens in te vullen en af te rekenen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van HD CREATIONS. HD CREATIONS behoudt zich het recht voor om haar facturen enkel elektronisch te versturen via email.

De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op het in de bevestigingsmail aangeduide adres. De klant is zelf verantwoordelijk voor het ingeven van het juiste leveringsadres. Wanneer de adresgegevens foutief of onvolledig zijn opgegeven, zijn de kosten om de bestelling opnieuw aan te bieden ten laste van de koper.

De artikelen kunnen ook worden afgehaald in het magazijn te 8760 MEULEBEKE, Ambachtenlaan 28, Haandeput van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 17u00 uur.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

– kredietkaart (Visa, Mastercard, American Express);

– bancontact;

– PayPal.

HD CREATIONS behoudt zich evenwel het recht voor om bij elke bestelling sommige betalingswijzen niet aan te bieden of te verwijzen naar een andere betalingswijze. Er is geen recht op een bepaalde betalingswijze.

De aankoopprijs is onmiddellijk verschuldigd. De transactiegegevens worden de klant overgemaakt bij ontvangst van de bestelling. De levering vindt plaats binnen een redelijke termijn (zie artikel 17), doch pas na integrale betaling.

In geval van aankoop per kredietkaart volgt eerst een (pre-geautoriseerde) reservering van het bedrag bij voltooiing van de bestelling. De belasting van de kredietkaartrekening wordt direct na voltooiing van de opdracht uitgevoerd.

In geval van aankoop via PayPal, betaalt de klant het factuurbedrag door de online leverancier PayPal (Europe) S.A.R.L.&CIE, S.C.A., met maatschappelijke zetel te 2449 LUXEMBURG, Boulevard Royal 22-24, 5everdieping (hierna: PayPal). De klant dient ingeschreven te zijn bij PayPal of zich vooraf te registreren. Tijdens het bestellingproces wordt de klant omgeleid naar de website van PayPal en kan de klant zich identificeren door de toegangsgegevens in te voeren en de betalingsopdracht te bevestigen. Met PayPal-Express dient de klant zijn gegevens niet meer in te voeren omdat de adresgegevens ingegeven zijn bij PayPal en de klant voor de betalingstransactie kan bevestigen dat de gegevens gebruikt zullen worden en aan HD CREATIONS worden overgemaakt.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven exclusief eigendom van HD CREATIONS tot op het moment van gehele betaling door de klant.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant. Als de klant bijvoorbeeld besluit om de artikelen af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de artikelen.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van HD CREATIONS te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover HD CREATIONS beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.

Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op het openstaande saldo, met een minimum van 150, 00 € en een maximum van 2.500, 00 € per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt HD CREATIONS zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 8: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering moet onmiddellijk na levering schriftelijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 9: Garantie

Krachtens de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

De klant dient vooraf contact op te nemen met de klantendienst (zie artikel 13) waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan HD CREATIONS, met maatschappelijke zetel te: Haandeput, Ambachtenlaan 28, 8760 MEULEBEKE en magazijn te Haandeput, Ambachtenlaan 28, 8760 MEULEBEKE.

 Elk gebrek dient binnen 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (wettelijke- en/of commerciële) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal- of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het werd ontworpen, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik of slecht onderhoud.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop (desgevallend levering) worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

De garantie geldt enkel voor artikelen gekocht via de webshop van HD CREATIONS en geldt geenszins voor artikelen die worden gekocht via andere websites waarnaar de website van HD CREATIONS verwijst.

Artikel 10: Verzakingstermijn – herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan HD CREATIONS mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Indien de consument meerdere producten heeft besteld of als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen gaat de termijn in vanaf de dag dat de klant het laatste product, zending of onderdeel heeft ontvangen. Indien de consument een overeenkomst sluit voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode gaat de termijn in vanaf de dag dat de klant het eerste product heeft ontvangen.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst (zie artikel 13) en de goederen binnen de 30 dagen na levering op eigen kosten terugbezorgen aan HD CREATIONS, met maatschappelijke zetel te 8760 MEULEBEKE, Ambachtenlaan 28, Haandeput. De klant kan gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht (zie bijlage 1).

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en de originele factuur of aankoopbewijs, kunnen worden teruggenomen. De klant zal de verpakking dus slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de klant in een fysieke winkel zou kunnen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt HD CREATIONS zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

– gebruikte-, bevuilde-, beschadigde- of onvolledige artikelen;
– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) werd geopend;
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt;
– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
– artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld.

Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door HD CREATIONS geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat  HD CREATIONS de goederen terug mocht ontvangen, dan wel nadat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt, terug. HD CREATIONS betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval wordt de klant voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 11: Privacy 

HD CREATIONS respecteert strikt de Belgische Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De klant heeft toegang tot het geheel van de beschikbare gegevens via zijn gebruikersprofiel ter consultatie, wijziging of verwijdering.

HD CREATIONS verbindt zich ertoe om de gegevens van de klant uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die de klant middels de bestelling afsluit en om de klant vrijblijvend informatie van HD CREATIONS toe te sturen.

Indien de klant verdere informatie eveneens via e-mail wenst te ontvangen, wordt hij verzocht zijn emailadres door te geven (zie artikel 13).

HD CREATIONS behandelt de gegevens van de klant als vertrouwelijke informatie en zal die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant kan, mits bewijs van zijn identiteit (kopie identiteitskaart), zijn gegevens, die in de klantenlijst van HD CREATIONS worden bewaard, op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. De klant kan weigeren dat HD CREATIONS zijn gegevens gebruikt om informatie toe te sturen. Het volstaat dit schriftelijk te melden via email: harry@hdcreations.eu of dit aan te vragen op het adres: Haandeput, Ambachtenlaan 28, 8760 MEULEBEKE.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. HD CREATIONS heeft dus geen toegang tot het paswoord.

HD CREATIONS maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de website, gaat de klant akkoord met het gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren; een cookie kan slechts een machine identificeren. First party cookies zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Third party cookies zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien de computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat de klant problemen zal ondervinden bij het laden van de website en tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan wordt de klant verzocht contact op te nemen (zie artikel 13) zodat de bestelling alsnog kan worden uitgevoerd.

De klant krijgt de vrijblijvende mogelijkheid om zijn identificatiegegevens via een speciaal daarvoor voorziene knop op de website te laten opslaan met het oog op latere bezoeken aan de website.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door HD CREATIONS om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk wel recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Klantendienst

HD CREATIONS klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer: 0475/40.23.80, via email: harry@hdcreations.eu, of per post op het volgende adres: Haandeput, Ambachtenlaan 28, 8760 MEULEBEKE

Het magazijn is gevestigd op het volgende adres: Haandeput, Ambachtenlaan 28, 8760 MEULEBEKE en is open van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u00.

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

HD CREATIONS kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – bevoegde rechter – geschillen

Op alle koopovereenkomsten is het Belgische Recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome I-verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend het Vredegerecht van Izegem en de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Artikel 17: Leveringsvoorwaarden

Er wordt uitsluitend geleverd in België.

De artikelen worden zo spoedig mogelijk op het opgegeven leveringsadres afgeleverd. HD CREATIONS streeft ernaar de artikelen te leveren binnen de 5 werkdagen. Wanneer werkdagen worden aangegeven als termijn, omvatten deze alle dagen van de week met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen. Deze leveringstermijn is evenwel slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen.

De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van HD CREATIONS. De leveringskosten worden tijdens de bestelling vermeld.

De klant kan de artikelen ook zelf komen afhalen in het magazijn te 8760 MEULEBEKE, Ambachtenlaan 28 van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 17u00 uur. Afhaling is kosteloos.

Doordat bepaalde producten zeer exclusief en in beperkte mate beschikbaar zijn, behoudt HD CREATIONS zich het recht voor om een maximum aantal toe te kennen bij een verkoop. Het aanbod op de website wordt op regelmatige tijdstippen aangepast. Desondanks is het mogelijk dat bepaalde producten niet meer te koop zijn. De klant zal dan via email of telefonisch op de hoogte gesteld worden dat zijn bestelling geannuleerd wordt. Het te veel betaalde bedrag zal dan zo snel mogelijk terugbetaald worden. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt, is afhankelijk van de betalingswijze die de klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen.

Artikel 18: Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, enz., zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan HD CREATIONS of rechthoudende derden. Zij kunnen niet worden gebruikt zonder toestemming van HD CREATIONS.

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan HD CREATIONS, HDC&COMPANY, met maatschappelijke zetel te Haandeput, Ambachtenlaan 28, 8760 MEULEBEKE, met telefoon: 0475/40.23.80 en e-mail: harry@hdcreations.eu,

Ik/Wij deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen:

Besteld op/Ontvangen op:

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en):

Datum: